Adobe Presenter OverviewIn this video, Alistair walks through the basic functionality of Adobe Presenter – including adding narration, video, and a quiz to PowerPoint slides to create on-demand eLearning content.

Tag: tai adobe presenter 7, eLearning, on-demand, powerpoint, PPT, training, learning, instructional design

Xem thêm: https://khocôngnghệ.vn/category/cong-nghe

Nguồn: https://khocôngnghệ.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *